Over ons

Keuken-inbouwapparatuur.nl is onderdeel van CoolVaria.

De op klimaatbeheersing georiënteerde onderneming CoolVaria (voorheen Cooling.nl) levert een breed assortiment klimaatkasten aan de horeca, bedrijven, overheden, universieiten en particulieren.

Al deze kennis, en de grote vraag naar (betaalbare) inbouwapparatuur is aangewend om Keuken-inbouwapparatuur.nl op te zetten.  Daar de produkten in eigen beheer geproduceerd worden en er géén tussenhandel bij aanwezig is, kan Keuken-inbouwapparatuur.nl de produkten scherp aanbieden.

Keuken-inbouwapparatuur.nl staat voor:

 • Scherp geprijsd
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
 • Betrouwbaar
 • Ervaring en advies
 • Ruime garantieperiode
 • Snelle levertijd
 • Uit voorraad leverbaar
 • After-sales: ook na uw aankoop alles goed georganiseerd (in eigen beheer)
 • Ervaring met gastronomie, horeca, bedrijfsleven, rijksoverheid (ministeries) en consumenten
 • Accessoires per direct mee te leveren (tevens mogelijkheid door ons vooraf te monteren)
 • Montage door specialisten

Logo CoolVaria wijnklimaatkast wijnkoelkast

Voorwaarden, garantiebepalingen en Privacy Policy

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die contact hebben opgenomen met Keuken-inbouwapparatuur.nl.
2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Keuken-inbouwapparatuur.nl schriftelijk is bevestigd.
3. Afspraken met personeel binden Keuken-inbouwapparatuur.nl niet, tenzij schriftelijk door haar is bevestigd.
4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Keuken-inbouwapparatuur.nl, van welke aard ook.
5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Annulering

Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd. Hiervoor worden geen verdere kosten in rekening gebracht.

Garantie

U heeft minimaal 18 maanden garantie, op fabricagefouten, op alle produkten. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 14 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.
Verzending. Bestellingen worden eventueel door TNT Post of UPS Express op uw adres bezorgd tenzij anders afgesproken.

Leveringsvoorwaarden Keuken-inbouwapparatuur.nl

1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro’s tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
2. Alle aanbiedingen van Keuken-inbouwapparatuur.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u direct per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden of uw geld wordt z.s.m.terugbetaald d.m.v. een bankoverschrijving binnen 5 werkdagen.
3. Keuken-inbouwapparatuur.nl heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
6. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Keuken-inbouwapparatuur.nl niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.
7. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden door middel van een bankoverschrijving of enige andere tussen Keuken-inbouwapparatuur.nl en koper afgesproken mogelijkheid. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen wordt. Het artikel blijft eigendom van Keuken-inbouwapparatuur.nl tot het overeengekomen bedrag geheel is betaald aan Keuken-inbouwapparatuur.nl.
8. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Keuken-inbouwapparatuur.nl beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Keuken-inbouwapparatuur.nl de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
9. Levertijd bedraagt 1 tot 5 werkdagen, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. Wij kunnen deze levertijden waarmaken doordat wij de producten op voorraad hebben. Mocht een product onverhoopt niet meer in voorraad zijn dan wordt een alternatief aangeboden. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per mail. Keuken-inbouwapparatuur.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd.
10. Keuken-inbouwapparatuur.nl zorgt in principe voor bezorging per TNT Post, UPS Express of koerier, verzendingen op enige andere wijze vindt pas plaats indien afgesproken en nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Keuken-inbouwapparatuur.nl
11. Zowel voor verzending binnen Nederland als buiten Nederland brengt Keuken-inbouwapparatuur.nl kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
12. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via info@Keuken-inbouwapparatuur.nl. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook.
13. U kunt uw order binnen 7 dagen annuleren wanneer u niet tevreden bent met de bestelling. De bestelling kan uitsluitend teruggestuurd worden, indien de verpakking ongeopend is. In geval van schade of vermissing zal Keuken-inbouwapparatuur.nl zorgdragen voor levering van nieuwe goederen. Indien de bestelde goederen niet meer voorradig zijn, zult u via email worden geïnformeerd.

Overschrijding leveringstermijn

1. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren
2. Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Keuken-inbouwapparatuur.nl door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan Keuken-inbouwapparatuur.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Keuken-inbouwapparatuur.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Keuken-inbouwapparatuur.nl het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Aansprakelijkheid

1.Keuken-inbouwapparatuur.nl draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Keuken-inbouwapparatuur.nl te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
2.Opdrachtgever is gehouden Keuken-inbouwapparatuur.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Keuken-inbouwapparatuur.nl instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Geschillen

1.Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
2.Op alle overeenkomsten en transacties van Keuken-inbouwapparatuur.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
3.Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Keuken-inbouwapparatuur.nl

Klachtenafhandeling

Als er zich een probleem met een besteld product voordoet, adviseren wij u als volgt te werk te gaan. U dient ons een email te sturen met een omschrijving van de klacht en uw factuurgegevens. Het product moet bij Keuken-inbouwapparatuur.nl in Utrecht worden afgegeven of worden toegestuurd. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Na reparatie wordt alles kosteloos aan u geretourneerd.

Keuken-inbouwapparatuur.nl’s Privacy Policy.

Keuken-inbouwapparatuur.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Keuken-inbouwapparatuur.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Keuken-inbouwapparatuur.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@cooling.nl

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Keuken-inbouwapparatuur.nl verkoopt uw gegevens niet.

Keuken-inbouwapparatuur.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Keuken-inbouwapparatuur.nl

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Keuken-inbouwapparatuur.nl gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Keuken-inbouwapparatuur.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Keuken-inbouwapparatuur.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Keuken-inbouwapparatuur.nl, dan kunt u altijd ons per email een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Contact, BTW, Bank- en KvK gegevens

Keuken-inbouwapparatuur.nl is onderdeel van Cooling.nl
Boterstraat 22bis
3511 LZ Utrecht
Tel. +31 (0)30 2581715
Fax +31 (0)30 2544418
E-mail: info@pt-s.nl

BTW: NL-805085841B01

ABNAMRO 58.91.18.501
BIC : ABNANL2A
Iban: nl44abna0589118501

KvK :30135783